Devletin Kurumsal Yapısı

“Devlet” kelimesi, Arapça “devle (دوله)” kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Bu kelimenin aslî harfleri “d د”, “vو”, “l ل”dir. Aynı aslî harfler, “tedavül (تداول)” kelimesinde de geçmektedir. O halde “devlet”, “tedavül eden”, yani “elden ele geçen” demektir.Okumaya Devam Et

Geleneksel Medyanın Tarihi

            Her ne zaman medya ve iletişim terimleri dile getirilse, çoğumuzun kafasında günümüz dünyasının  her tarafa yayılmış  teknolojisi canlanır. İletişim öğrencileri ise tarihsel açıdan daha öncelere gidip geçmiş 200 yılın gazetelerini, 15. yüzyılda matbaanın icadınıOkumaya Devam Et

Sosyal Medyanın Geleceği

Yeni medya, günümüzde kullanılan sosyal ağlar ile karıştırılan bir terim olmakla birlikte yeni medyanın oluşumu tek başına bir icadın sonucunda gerçekleşmemiştir. Zira yeni medyanın doğumu, abaküs mantığında işlemler yapabilen basit proto-bilgisayar diyebileceğimiz makine ile temeliOkumaya Devam Et

Pandemi Sonrası Yeni Medya

Giriş             İnsanlık kadar eski olan medya kavramı; gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçları sayesinde evrim geçirmekte, dönüşmekte ve kendisini sürekli yenilemektedir. Kavramlar kargaşası içerisinde bulunan medya, dışarıdan birçok müdahale ve eleştirilerin odağında olsa daOkumaya Devam Et

Reklam ve Reklamcılık

1.REKLAMIN TANIMI Reklam (Reklame), Latince’de  “çağırmak” gelen “clamare” kelimesinden doğmuştur. Dilimize, Fransızca “Reklame” kelimesinden geçen reklam kavramı, çok yönlü ve uygulama alanı çok geniş olduğu için benzerlik ve farklılık gösteren birçok tanımı bulunmaktadır. Genel anlamıylaOkumaya Devam Et

Marka, Marka Yönetimi ve Markalaşma

Marka olabilmek, günümüz rekabet ortamında bir ürün veya hizmetin kalite değeri, bireylerin tutumunu ve ne kadar bireyin tutumunu etkilediği ile ilintilidir. Geçmişten günümüze belli ürün ve hizmetlerin belli bir kesim tarafından üretildiği ve bu ürünOkumaya Devam Et

Etkili İkna Yolu

İnsanlar günlük yaşamları içerisinde diğer başka insanlarla sürekli iletişim halindedir. Kimi zaman bir konu ile ilgili düşüncesini, kimi zaman bir durumun betimlemesini ve kimi zaman bir komutu veya bir konu ile ilgili görüşünü belirtmek içinOkumaya Devam Et

Hiyerarşik Organizasyon Yönetimi

Sunuş Tüm organizasyonlar yapı itibari ile bir hiyerarşi içerisinde yönetilir ve sistem geliştirir. “Hiyerarşik organizasyon” tanımındaki asıl amaç hiyerarşi derecesi yüksek organizasyonun tanımını yapmaktır. Bunlar; Silahlı Kuvvetler, Emniyet Birimleri, İstihbarat Teşkilatları, İtfaiye vb. legal organizasyonlarOkumaya Devam Et

Liderlik

Lider: organizasyon çalışanlarının benimsediği fikirler, düşünceler ve ilkeler etrafında birleştiği ve bütünleştiği; bir amaca doğru insanları peşinden sürükleyen ya da başkalarını belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişi olarak tanımlanmaktadır.[1] Bir başka deyişle lider, birOkumaya Devam Et

Yönetici

Yönetim, organizasyon kaynaklarının etkin ve yeterli biçimde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi yoluyla organizasyon amaçlarına erişilmesidir.[1] Yönetici denildiğinde, genellikle akla üst düzey yöneticiler gelse de tüm örgütlerde çeşitli düzeylerde yöneticiler bulunmaktadır ve üstOkumaya Devam Et

Kriz Yönetim Esasları

Kriz anlam olarak, belirli bir stabilizasyon içerisinde bulunulan durumun belirli şartların oluşması ile sitemin bozularak olumsuz bir durum yaratması olarak tanımlanır. Kriz, karşılaşılan bir durum faaliyetlerde ciddi aksama, devletin kurumsal alanda gerçekleştirdiği düzenlemelerde artma, işletmeOkumaya Devam Et

Yönetim

Yönetim konusunda birbirini tamamlayan ve farklı bakış açılarını belirterek birçok tanım yer almaktadır. Yönetim kavramı kimi zaman süreç, kimi zaman sürecin unsurları olan kişi veya grup, kimi zaman da karar verme ve liderlik gibi faaliyetlerleOkumaya Devam Et

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları kavramı, kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Bu kavram, örgütün bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki işgörenlere kadar tüm çalışanları kapsadığı gibi,Okumaya Devam Et

Tutum

İknanın ne olduğu konusuna değinmeden önce tutum kavramı ele almak gerekir. Gündelik hayatımızda belli birtakım tutumlar söz konusudur. Örneğin Ayten Hanım sürekli olarak belli bir deterjanı kullanırken Nurten Hanım bir başka marka deterjanı kullanır. NevinOkumaya Devam Et

Organizasyon Tanımı

Organizasyon kelimesinin iki anlamı vardır. Bir tanesi, “örgüt” anlamına gelen, bir işlevi yerine getirmek üzere düzenlenen bir yapıyı, bir ilişkiler topluluğunu anlatmaktadır. İkinci anlamda ise bu yapının oluşturulma sürecini, bir seri “örgütleme” faaliyetini ifade etmektedir.[1]Okumaya Devam Et