Siyasal İletişim Nedir?

Siyasal iletişim alanında birçok tanım yapılmakla birlikte “Siyasal İletişim” kavramı öncelikli olarak iletişim disiplininde bir alt başlık olarak değerlendirilmeli ve halkla ilişkiler altyapısından yararlanılarak doğru bir tanım yapılmalıdır. “Siyasal İletişim” kavramının tanımını yapmadan önce ilk olarak iletişim kavramının tanımını yapmakta yarar var. İletişim, belirli bir kaynaktan çıkan mesajın kanal vasıtası ile alıcıya iletilmesi olarak daha önce tanımını yapmıştık. O halde “Siyasal İletişim”in tanımına “Belirli bir siyasal kaynaktan çıkan mesajın doğru kanallar kullanılarak hedef kitleye iletilmesi ve siyasal kaynağın hedefi doğrultusunda hedef kitleyi  ikna çabası olarak” tanımlamalıyız. Siyasal İletişim sürecini yukarıda da belirttiğimiz gibi halkla ilişkiler disiplinin alt yapısı kullanılarak değerlendirilmelidir ancak halkla ilişkiler disiplini içerisinde değerlendirilmemelidir.

Kaynak: Siyasal iletişim süreci içerisinde kaynak; siyasi ideolojinin beslendiği altyapı, siyasi yapı, sendika, sivil toplum kuruluşu, lobi ve siyasi partilerin kendileri olabilirler. İletişim disiplini içerisinde değerlendirilen siyasal iletişim, iletişim disiplinin siyasal tabanlı ve siyasi mesaj odaklı işlev yürütmektedir. Bunu kitleye uygularken iletişim disiplinin tüm süreçlerini kendine uyarlayarak kullanır.

İleti ( Mesaj ): Tanım olarak ileti, bir bilginin, düşüncenin, tutumun, kanı, düşünce ve davranış biçiminin iletime uygun biçimidir. İleri işaretlerden oluşur, sözel, görsel ya da diğer şekillerde olabilir. İleti; kaynağın alıcıya ulaştırmak istediği duygu, düşünce, tutum, konu ve davranış biçimi vb.nin kodlanmış halidir.[1] Siyasal iletişim açısından bakıldığında ileti; slogan, söylem veya atıf olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken asıl husus; verilecek mesajın doğru analiz edilmesi, hedef kitlede oluşturacağı kanı ve davranışın önceden kestirilmesi ve buna uygun olarak hedef kitlenizin kullandığı kitle iletişim araçlarının doğru analiz edilmesinden geçmektedir.:

Kanal: İletinin fiziksel iletimiyle görevli öge olan kanal, çok değişik yollardan oluşturulabilir. Beş duyu organımız veya kitle iletişim araçları kanal özelliğini taşıyabilirler. Yapılan araştırmalara göre aynı iletinin değişik kanallardan verilmesi sonucunda iletilerin etkileri de değişik olmuştur.[2] Siyasal iletişimde verilmek istenen mesaj, hedeflendiğiniz kitleye doğru kanaldan verilmeli ve bu mesaj verilmeden önce doğru bir analiz yapılmalıdır. Doğru kanalı kullanmadığınız taktirde hedef kitleniz kaynaktan gelen mesajı alamayıp istenilen tutumu sergilemeyecektir.:

Alıcı: İletişim sürecinde alıcı, kaynağın gönderdiği iletiye hedef olan kesimdir.[3] Yani iletiyi gönderdiğiniz ve karşılığında tutum beklediğiniz hedef kitledir. Hedef kitle daha mesajı kanala göndermeden önce analiz etmeniz gereken iletişim sürecindeki en önemli husus olmakla birlikte siyasal iletişimin hedefidir. Hedefe ulaşmada doğru analiz edilen hedef kitlede istediğiniz sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır.:

           Siyasal iletişim kavramının gelişim süreci politika biliminin doğuşu ile başlar ve politika var olduğu süreci siyasal iletişim kaçınılmazdır. Siyasal yapılar kurulduğu günden bugüne kadar her daim bir mesaj üretmiş, kitleleri etkilemeye çalışmış ve bu hedef doğrultusunda kendini birçok bilimden faydalanarak günümüze kadar en modern haline getirmiştir.  Ürettiği mesajları hedef kitlelerine iletmek için kullanacağı en büyük disiplin olarak iletişim disiplininden faydalanmak zorundadır. Bu durumda iyi bir siyasal iletişim için iyi bir iletişim süreci yürütmek ve bu durumu kabullenmek gerekmektedir.


[1]“http://www.alpaslanakman.com/index.php/2017/06/21/ikna/”>http://www.alpaslanakman.com/index.php/2017/06/21/ikna/

[2] A.g.e.

[3] A.g.e.

Bir cevap yazın